PUI CRAFT 

Original hand made tribally featured clothing and handficrfts !
VISIT OUR SHOP : http://puicraft.tumblr.com/

งานศิลปะผ้า "ชาติพันธุ์"

อารีรักษ์ ฮงประยูร หรือ “ปุ๋ย” เจ้าของร้านผ้าทอพื้นเมืองใน อ.เชียงของ ยึดมั่นมาตลอด 15 ปี ในการดำเนินธุรกิจผ้าพื้นเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ 

ผลงานชิ้นเดียวในโลก.... 

ผ้าถุง (sarong) อดุลตยา 7ชั้น

ผ้าไหมแท้งานทอมือ7คน ผ้าโบราณเป็นผ้าถุงที่ขึ้นชื่อว่า เป็น1ใน5ของนางพญาผ้าซิ่น ชิ้นนี้มีอายุประมาณ 40ปี เป็นงานหายาก

ผ้าใยกันชา (ตัวยาว)

ผสมผสานกับงานด้นมือของชนเผ่า Mhmong ทางทิเบต งานชิ้นเดียวในโลก

ผ้าซิ่นไหมคำ

หรือซิ่นบัวควำบัวหงาย 1ใน5 ของนางพญาผ้าซิ่น ปักด้วยดิ้นไหมแท้ และทอด้วยไหมงานละเอียด