หน่วยบริการภาครัฐ

รพ.สมเด็จพระยุพราช เชียงของ

โทร. : 053 791 206 - 7

กฟภ.เชียงของ

โทร. : 053 791 079

การประปาส่วนภูมิภาค 
สาขาเวียงเชียงของ

โทร. : 053 791 079

สำนักงานที่ดิน ชร.
สาขาเชียงของ

โทร. : 053 791 167

สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงของ 

โทร. : 053 791 489

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาเชียงของ

โทร. : 053 791 505

ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ

โทร. : 053 791 692 - 4

สถานีตำรวจภูธรเชียงของ

โทร. : 053 791 426

ด่านศุลกากรเชียงของ

โทร. : 053 160 392-4