ฝ่ายปกครอง

สถานีตำรวจภูธรเชียงของ

เลขที่ 229 ตำบล เวียง 
อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140

โทรศัพท์ : 053 791 426

www.royalthaipolice.go.th

นรข. เชียงของ (สน.เรือเชียงของ) 

สถานีเรือเชียงของ ตำบลริมโขง
อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140

โทรศัพท์ - 0 53 791 079

www.mrunavy.net

ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ

เลขที่ 345 บ้านโจ้โก้ หมู่ 10 ต.เวียง
อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
โทรศัพท์ : 053 791 692-4

www.immigration.go.th

ด่านศุลกากรเชียงของ

78 หมู่ที่  9 ต.เวียง 
อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
โทรศัพท์ : 053 160 392-4
โทรสาร   : 053 160 395
www.chiangkhongcustoms.com